Proost op de Haagse Stadmaker!

Op woensdag 6 juli verzamelden meer dan 50 stadmakers en andere enthousiastelingen zich bij Café Petit Paradis op het Westeinde. Te gast bij Stichting 488 luidden we de zomer in en keken we terug op de uitkomsten van het eerst Stadmakersfestival. Bij vier verschillende gesprekstafels brainstormden deelnemers over de wens van een tweede stadmakersfestival, een stadmakersfonds, een stadmakersplatform en een loket.

De ideeën die op papieren lakens werden geschreven, zijn hieronder uitgewerkt tot een kort verslag per tafel.

Stadmakersfonds

Het idee van een stadmakersfonds wordt enthousiast ontvangen, maar hoe richt je dit goed in? Bij de tafel werden twee ideeën gedeeld: (1) Maak bij elk nieuw project 1% van het totale budget vrij voor placemaking en (2) koppel het beschikbare budget voor placemaking aan de inzet van financiële middelen uit Social Return On Investment (SROI) verplichtingen. Op deze website is de volgende beschrijving van SROI te vinden:

Social return is een uitvoeringsvoorwaarde bij gemeentelijke inkoop. Social return kan worden toegepast op in principe alle aanbestedingen: diensten en werken, maar ook leveringen en subsidies. Social return is maatwerk: werkplekken hebben de voorkeur, maar ook activiteiten gericht op arbeids- of maatschappelijke participatie van de bouwblokkendoelgroepen kunnen (in samenspraak met Den Haag Werkt en Werkgeversservicepunten) worden gehonoreerd.

Het voorstel is om de niet gerealiseerde verplichtingen in een sociale pot voor stadmaken onder te brengen. Deze manier van werken maakt mogelijk om te controleren of er aan de verplichtingen wordt voldaan.

Stadmakersfestival

Meer diversiteit, meer jongeren en werken met een buddysysteem (+5 principe) is een kleine greep uit de verbeterpunten en ideeën voor een volgend Stadmakersfestival. Meer diversiteit betekent ook meer programmamakers met een eigen achterban. Iets dat hard nodig is bij het programmeren en organiseren van een groot festival.

Ook over het programma en vorm waren genoeg suggesties: een diverser programma programmeren door bewust groepen te programmeren die van elkaar verschillen om kruisbestuiving te creëren bijvoorbeeld. Er werd ook aangegeven dat het de kracht is het programma ‘simpel’ en laagdrempelig te houden. Muziek, een gezellige sfeer waar mensen elkaar ontmoeten.

Stadmakersloket

Stadmakers, ambtenaren en organisaties spraken aan de hand van drie vragen over maatschappelijk initiatief in Den Haag en hoe de gemeente initiatieven beter kan ondersteunen. Aan tafel leefden er verschillende perspectieven op het woord stadmaken: voor de één betekent het ondernemerschap gekoppeld aan een algemeen belang, voor de ander zijn stadmakers bewoners die een idee hebben om samen te komen en iets blijvends te maken en weer een ander noemt bestaande buurtorganisaties als belangrijke stadmakers voor cohesie in de stad.

Tips voor het beter ondersteunen van stadmakers kwamen vanuit verschillende invalshoeken. Een stadmaker gaf aan dat het noodzakelijk is om een goed systeem te hebben voor het melden en ondersteunen bij het realiseren van een initiatief. Het benutten van het geheugen van de wijk werd genoemd als iets wat van grote meerwaarde is bij grote stadsontwikkelingen. Daarnaast gaf een ambtenaar aan dat het mooi zou zijn om een gezicht te hebben bij een onderwerp. Een coördinator met een link naar de inhoud en die herkenbaar is op buurt- of wijkniveau. Iemand die niet alleen doorverwijst, maar ook een rol heeft bij het verder brengen van het initiatief. 

Stadmakersplatform

Hoe kunnen we www.haagsestadmakers.nl inzetten als een platform met meerwaarde voor stadmakers? Deze vraag stond centraal bij de tafel over het Stadmakersplatform. Stadmakers aan tafel gaven aan pas écht toegevoegde waarde te zien als er ambtenaren ‘achter de knoppen’ zitten. In het gesprek werd bijna een digitaal loket geschetst: een plek waar stadmakers aankloppen met hun vraag en meteen gekoppeld worden aan een ambtenaar die ze verbindt met de juiste mensen binnen de gemeente. Deelnemers gaven aan meerwaarde te zien in de volgende elementen:

  • Evenementenkalender
  • Vraag en aanbod (waarbij er een rechtstreekse lijn is met de gemeente)
  • Database van initiatieven op thema

Foto’s door Marsel Loermans

Deel dit artikel